INTEGRITET PRAVOSUĐA

Smajo Šabić, Imenovanje i napredovanje sudija i tužilaca u funkciji integriteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini
Melika Murtezić, Uticaj javne percepcije pravosuđa na integritet sudija
Dragoslav Erdelić, Uticaj norme i ocjenjivanja na kvalitet, efikasnost i odgovornost u radu sudija
Meliha Dugalija, Značaj moralnih i stručnih kriterija za imenovanje i napredovanje
Integritet pravosuđa: slika u javnosti, moral i stručnost

JAČANJE UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA U BiH - STRENGHTENING OF LEGAL PROFESSIONALS-ASSOCIATIONS OF JUDGES AND PROSECUTORS IN B&H

Memorandum o razumijevanju i saradnji između Udruženja sudija u BiH, Udruženja žena sudija u BiH, Udruženja sudija FBiH i Udruženja tužilaca FBiH
Ključni nalazi Istraživanja percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o funkcionalnosti udruženja sudija i tužilaca u BiH i njihovog doprinosa u reformskim procesima
Očitovanje Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

OBRAZOVANJE PRAVNIKA ZA SUDAČKU/TUŽILAČKU FUNKCIJU

Dnevni red stručnog savjetovanja Obrazovanje pravnika za sudačku/tužilačku funkciju
Smajo Šabić, Obrazovanje pravnika za sudijsku/tužilačku funkciju u Bosni i Hercegovini
Branko Perić, Pravosudni ispit: relikt koji odolijeva
Nihad Odobašić, Pravosudni ispit u BiH: Analiza stanja i iskustva
Arben Murtezić i Davor Trlin, Institucije za edukaciju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji: komparativna analiza
Dragoslav Erdelić, Obrazovanje pravnika za sudijsku/tužilačku funkciju u BiH: uporedba sa modelom Pravosudne akademije u Republici Srbiji

SUKOB INTERESA: ZAKONSKA REGULACIJA

Damir Arnaut, Sukobljene strane u sukobu interesa: Bosna i Hercegovina 25 godina nakon Daytona
Majda Uzelac, Prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH i Zakon o sprječavanju sukoba interesa u RH - usporedba s naglaskom na tijelima nadležnim za postupanje
Pozivno pismo za konferenciju Sprečavanje sukoba interesa u BiH: zakonska regulativa

LEGITIMITET I KONTROLA SUDSKE VLASTI

Vesna Rakić - Vodinelić, Eksterna kontrola sudstva u Srbiji putem postavljanja sudija predsedničkim ukazom
Dragana Boljević, Osporavanje legitimiteta sudske vlasti u procesu ustavnog uređenja nezavisnosti sudstva na primeru Srbije
Radomir Zekavica, Sloboda sudijskog udruživanja u Republici Srbiji

SISTEMATSKE POSLJEDICE PRESUDE U PREDMETU BARALIJA - USTAVNI SUD KAO POZITIVNI ZAKONODAVAC?

Ljubomir Ožegović, Ustavobranitelj kao pozitivni zakonodavac – za i protiv

USTAVNA ŽALBA U REPUBLICI SRBIJI - DOMETI I OGRANIČENJA

Zaključci naučne konferencije i stručnog dijaloga Ustavna žalba u Republici Srbiji - dometi i ograničenja
Tamás Korhecz, Ustavna žalba – odbacivanje ili meritorno odlučivanje – nedefinisana granica sa nekoliko međaša
Marija Draškić, Ustavna žalba u Srbiji: prostor za tenzije između Ustavnog suda i Vrhovnog (kasacionog) suda
Darko Simović, Institucionalna fizionomija ustavne žalbe u Republici Srbiji u svetlosti uporednopravnih rešenja
Katarina Manojlović Andrić, Odnos Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda - konflikt koji i dalje traje
Vladan Petrov i Maja Prelić, Odnos Ustavnog suda i sudova u svetlosti ustavnog nadzora nad sudskim odlukama – analiza prakse Ustavnog suda Srbije
Miloš Stanić, Ustavna žalba u Nemačkoj kao uzor ustavne žalbe u Srbiji - izvor problema, ali i rešenja
Radomir Zekavica, Analiza instancionog karaktera odluka Ustavnog suda Republike Srbije u postupku po ustavnoj žalbi
Bosa M. Nenadić, Zainteresovano lice u postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom
Tijana Šurlan, Primena međunarodnog prava u postupcima po ustavnoj žalbi Ustavnog suda Republike Srbije
Maja Nastić, Uticaj jurisdikcije Evropskog suda za ljudska prava na odlučivanje Ustavnog suda Srbije u postupku po ustavnoj žalbi
Irena Pejić, Ustavni sud o “kontroli razumevanja” ustavom garantovanih prava u sudskim odlukama
Nataša Plavšić, Primena prakse Evropskog suda za ljudska prava od strane Ustavnog suda u postupcima po ustavnim žalbama

BOSANSKOHERCEGOVAČKI FEDERALIZAM - DOMETI I OGRANIČENJA

Stefan Haack, Pravna zaštita u odnosu između države i saveznih zemalja
Marko Stanković, Uspostavljanje BiH-federalizma: agregacija ili devolucija?
Goran Marković, Federalizam i konsocijacija u ustavnom sistemu BiH
Elmir Sadiković, Političke posljedice etničke federalizacije Bosne i Hercegovine
Lejla Ramić, Fiskalni federalizam između teorije i prakse u BiH
Maja Sahadžić, Ustavna (a)simetrija naspram legitimiteta i stabilnosti u bosanskohercegovačkom ustavnom dizajnu
Darko Simović, Aporije etničkog federalizma u Bosni i Hercegovini – (ne)uspeli postkonfliktni federalni eksperiment
Harun Išerić, Uloga Ustavnog suda BiH u profiliranju federalnog uređenja BiH
Joseph Marko, Zašto Bosna i Hercegovina nije Švicarska ili Njemačka Jugoistočne Evrope
Lejla Balić, Pravna priroda i političke refleksije bosansko-hercegovačkog federalizma
Jens Woelk, Kooperativni federalizam, lojalnost državi i evropske integracije. Njemačka iskustva za Bosnu i Hercegovinu?
Davor Trlin, Aneks 4 Opšteg okvirnog sporazuma za mir i praksa federalizma

UPRAVLJANJE JAVNIM PREDUZEĆIMA

Poziv za Stručno savjetovanje i javni dijalog o upravljanju javnim preduzećima, Sarajevo 28. maja/svibnja 2019.
Dragan Slipac, Javna poduzeća u Sustavu društvenog integriteta Bosne i Hercegovine

GOVOR MRŽNJE NA INTERNETU I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

Sevima Sali-Terzić, Govor mržnje na internetu: međunarodni standardi i zaštita
Ljiljana Filipović, Krivičnopravni aspekti govora mržnje na elektronskim medijima i na internetu
Radomir Zekavica, Normativni i institucionalni okvir zabrane govora mržnje u Republici Srbiji
Franjo Dragičević, Govor mržnje, izborni proces i pravo na slobodu izražavanja

USTAVNE I VANUSTAVNE KOREKTURE POLITIČKOG SISTEMA BIH

Harun Išerić, Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Šlakunudum ius u Bosni i Hercegovini
Elvis Fejzić, Ustavna aksiologija republikanizma i aktivitet parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini: kontradikcije, apologije i preporuke
Dženeta Omerdić, Formalne i faktičke izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine: koliko daleko možemo ići?
Goran Marković, Utiču li presude Evropskog suda za ljudska prava na prirodu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine?
Nurko Pobrić, Opseg mogućih izmjena i dopuna Ustava Bosne i Hercegovine

PARLAMENTARIZAM U REPUBLICI SRBIJI

Zaključci i preporuke sa naučnog skupa o prezidijalizaciji parlamentarizma u Srbiji
Vladan Petrov, O nekim opštim mestima u poimanju sistema vlasti uopšte i u Republici Srbiji
Irena Pejić, Podela vlasti u ustavnom sistemu Srbije: mogućnost ravnoteže
Darko Simović, Uzroci prezidencijalizovanja parlamentarizma i dometi ustavnog inženjeringa u Republici Srbiji
Milan Jovanović, Izborni i partijski sistem u funkciji prezidencijalizacije parlamentarizma u Srbiji
Tamás Korhecz, Ustavno načelo podele vlasti – zakonodavna vlast, izvršna vlast i položaj političkih stranaka u Republici Srbiji
Maja Nastić, Poslaničko pitanje u srpskom parlamentu
Vladimir Mikić, Normativna analiza položaja predsednika Republike i forme prećutne prezidencijalizacije ustavnog uređenja u Republici Srbiji
Miloš Stanić, Nespojivost funkcije predsednika države sa članstvom i vođstvom u političkoj stranci-primer Srbije
Dejan A. Milić, Da li su inkompatibilne funkcije šefa države i predsednika političke stranke – ustavnopravni položaj predsednika Republike Srbije?

VREDNOVANJE RADA SUDIJA I TUŽILACA U BIH

Zaključci i preporuke sa drugog stručnog savjetovanja o vrednovanju rada sudija i tužilaca u BiH
Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija
Zaključci sa prve stručne rasprave o vrednovanju rada sudija i tužilaca u BiH
Džermin Pašić, Uspostavljeni sistem vrednovanja rada tužilaca u Bosni i Hercegovini i njegove posljedice
Demirel Delić, Sistem normiranja rada tužilaca u Bosni i Hercegovini
Marjan Pogačnik, Vrednovanje rada sudija u Republici Sloveniji
Branko Perić, Kako pratiti i ocjenjivati rad pravosuđa, ili: zašto treba napustiti sistem normiranja rada sudija
Božidarka Dodik, Vrednovanje rada sudija u Bosni i Hercegovini

AMANDMANI NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE

Saopštenje za javnost Društva sudija Srbije
Mišljenje Venecijanske komisije o nacrtu amandmana na Ustav Republike Srbije
Vida Petrović Škero, Nacrt amandmana na ustavne odredbe o pravosuđu i mišljenje Venecijanske komisije br. 921/2018 o Nacrtu amandmana
Maja Prelić, Ustavne promene u Republici Srbiji sa osvrtom na radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe
Dragana Boljević, Zapažanja o Radnom tekstu amandmana na Ustav Republike Srbije sa obrazloženjima (referencama Venecijanske komisije) u delu koji se odnosi na sudstvo
Goran Ilić, Kritičko razmatranje Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije (stranputice u tumačenju međunarodnih dokumenata)
Smilja Spasojević, Šta traže srpski tužioci u sklopu promena Ustava Republike Srbije?

AUTONOMIJA UNIVERZITETA

Poziv za skup o autonomiji univerziteta (Sarajevo, 06. 03. 2018)
Sifet Kukuruz, Autonomija univerziteta u svjetlu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
Dženeta Omerdić, Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona: adekvatan pravni osnov za realizaciju akademskih sloboda i principa univerzitetske autonomije?
Mirza Hebib, Izazovi i perspektive reforme visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo
Mehmed Bećić, Analiza sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Vladimir Mikić, Promene u položaju visokoškolskih ustanova i perspektive univerzitetske autonomije u Republici Srbiji prema novom Zakonu o visokom obrazovanju

VJERSKO OBRAZOVANJE U SEKULARNOJ DRŽAVI

Darko Simović, Desekularizovanje javnog prostora i verska nastava u Republici Srbiji
Benjamin Hedžić, Vjeronauk/vjeronauka kao izborna obaveza svakog učenika u Kantonu Sarajevo
Nenad Veličković, Evanđelje i nacionalizam u obrazovanju (Na primjeru Katoličkog školskog centra “Sv. Josip” u Sarajevu)
Ana Stevanović, Povratak verske nastave u srpski model obrazovanja – osnovni postulati, uporedni prikaz i obrazlaganje odabranog modela
Alan Sorić, Vjersko obrazovanje u Republici Hrvatskoj
Boris Kalbheim, Konzepte des Religionsunterrichtes in Europa

USTAVNE PROMENE U REPUBLICI SRBIJI - PROCEDURALNI ASPEKTI

Poziv za skup o autonomiji univerziteta (Sarajevo, 06. 03. 2018)

Tijana Šurlan, Revizija Ustava Republike Srbije u svetlosti internacionalizacije ustavnog prava
Savo Manojlović, Neformalne promene Ustava Republike Srbije – između nužnosti, evolucije i zloupotrebe
Vladan Petrov, Ustavotvorne i revizione procedure u postkomunističkoj Srbiji – bilans i pogled unapred
Tamaš Korhecz, Ustavna revizija i manjinska prava - u kojoj meri je reviziona vlast slobodna da menja posebna prava manjina u ustavu Republike Srbije?
Darko Simović, Ustavna rigidnost i aporije revizione vlasti u Republici Srbiji
Vladimir Mikić, Osnovna struktura Ustava Republike Srbije i dileme o mogućem ograničenju revizione vlasti
Maja Nastić, Neposredno učešće građana u postupku promene ustava
Petar Šturanović, Ustavne promjene u Crnoj Gori u kontekstu nastupajuće revizije Ustava Republike Srbije

OMBUDSMENI ZA LJUDSKA PRAVA - ZASTOJ ILI NAPREDAK: BIH U REGIONALNOM OKVIRU

Harun Išerić, Opravdanost postojanja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH na primjeru korištenja nadležnosti u upravnom postupku i upravnom sporu
Gordan Bosanac, Osvrt na ulogu institucije pučkog pravobranitelja u zaštiti i promociji ljudskih prava u Hrvatskoj
Dijana Kesonja, Institucija pučkog pravobranitelja u Republici Hrvatskoj
Selma Horić i Emir Mehmedović, Mogućnosti intervencije ombudsmana u upravnim postupcima na primjeru Zakona o slobodi pristupa informacijama
Nurko Pobrić, Pozicija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u upravnom postupku i upravnom sporu
Amra Ohranović, Pozicija ombudsmena u upravnom postupku i postupcima pred sudovima BiH, obim i vrsta ovlaštenja i mogućnosti koje mogu koristiti
Aida Hunček-Pita, Institucija ombudsmana BiH – centralna institucija za zaštitu od diskriminacije ili zadovoljena forma bez suštine
Enesa Mrkaljević, Dvadeset godina djelovanja Institucije ombudsmana u Bosni i Hercegovini
Jasmina Minić, Zaštitnik građana, model u Republici Srbiji
Mario Reljanović, Zaštitnik građana (ombudsman) u pravnom sistemu Republike Srbije: normativni i praktični detalji

VREDNOVANJE RADA SUDIJA

Miroljub Tomić, Vrednovanje rada sudija i predsednika sudova u Republici Srbiji
Božidarka Dodik, Vrednovanje rada sudija u Bosni i Hercegovini
Damir Kontrec, Vrednovanje rada sudaca: iskustva iz prakse u Republici Hrvatskoj
Zaključci i preporuke sa skupa Vrednovanje rada sudija - Srbija i regija

RADNI ODNOSI UPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BIH

Emir Mehmedović, Radno zakonodavstvo na nivou Bosne i Hercegovine i radni standardi Evropske unije - Kapacitet radnog zakonodavstva na nivou Bosne i Hercegovine u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji
Mehmed Hadžić, Radnopravni status osoba na čiji se rad i zapošljavanje primjenjuje Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine
Jasminka Gradaščević-Sijerčić, Normativni okvir radnih odnosa zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine

VJERSKA OBILJEŽJA U SUDOVIMA?

Dragić Radovanović i Miloš Stanić, Religijski simboli u sudovima u Republici Srbiji
Demirel Delić, Vjerska obilježja u pravosuđu Bosne i Hercegovine – pro et contra
Dževad Hodžić, Religijski simboli i obilježja u javnom prostoru – ka inkluzivnom pristupu
Sevima Sali-Terzić, Manifestacija vjerskih uvjerenja u pravosuđu: legitimno ograničenje ili diskriminacija?
Drago Bojić, Religijske zajednice i princip sekularnosti – afirmacija ili negacija vjere? Jesu li vjerska prava i ljudska prava?
Emir Kovačević, Za ili protiv vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama u BiH
Branko Perić, Pravosuđe i vjerska obilježja: izazov i perspektive
Andrej Abramović, Vjerska obilježja u sudovima, da ili ne?
Jasmin Muratagić, Implikacije zaključka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o zabrani isticanja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama

JAVNOST SJEDNICA USTAVNIH SUDOVA

Bojan Jović, Prilog pitanju javnosti rada Ustavnog suda
Marija Draškić, Javnost sednica Ustavnog suda Srbije – kako je bilo i kako je sada?
Dragiša B. Slijepčević, Javnost rada u praksi Ustavnog suda Srbije
Darko Simović, Dileme o domašaju načela javnosti u radu Ustavnog suda Srbije

STATUS UPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BIH

Niko Grubešić, Izazovi u postupku zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH
Mehmed Hadžić, Prijem državnih službenika u institucijama BiH
Emir Mehmedović, Neke specifičnosti primjene radnog zakonodavstva na nivou Bosne i Hercegovine
Neven Akšamija, Kategorije zaposlenih u institucijama BiH
Jasminka Gradaščević-Sijerčić, Zaštita prava iz radnih odnosa uposlenika u institucijama BiH

AGENDA ZA BIH 2015 - 2018.

Nurko Pobrić, Reformska agenda za BiH 2015 – 2018: nekoliko primjedbi i prijedloga
Ervin Mujkić, Reformska agenda za BiH za period 2015-2018. i njene potencijalne implikacije na zdravstveni sistem
Maša Alijević, Nastavak aktivnosti unutar strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH u svjetlu briselskog Protokola (10. 09. 2015)
Dženeta Miraščić, Princip vladavine prava u kontekstu najavljenih promjena: Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godine

REFORMA IZBORNOG SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI

Miloš Stanić, Problem pravne prirode poslaničkog mandata u Republici Srbiji
Vladimir Mikić, Reforma izbornog sistema u Srbiji: predlozi za dostizanje veće reprezentativnosti narodnih poslanika
Vladimir Đurić, Reforma izbornog sistema i predstavljanje nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Republike Srbije
Đorđe Marković, Predstavljanje nacionalnih manjina u Republici Srbiji, problemi i moguća rešenja
Milan Jovanović, Izborni sistem Srbije: predlozi i kako menjati?
Nataša Rajić, Određivanje granica izbornih jedinica i njihov uticaj na izborni rezultat
Darko Simović, Odnos izbornog sistema i sistema vlasti u Republici Srbiji
Ana Stevanović, Analiza izbornog zakonodavstva: šta treba zadržati?
Maja Nastić, Dopuštena ograničenja u pogledu ostvarivanja opšteg biračkog prava
Dušan Vučićević, Mešoviti izborni modeli – institucionalni odgovor na defekte izbornog sistema Srbije
Savo Manojlović, Izborna reforma u Srbiji – kako i zašto?

SEKULARNOST I RELIGIJA: BIH I REGIJA

Marija Draškić, Ustav Srbije: Striktna ili kooperativna odvojenost crkve i države?
Vladimir Đurić, Zakonsko uređivanje pravnog položaja crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji: od osporavanja do unapređivanja
Pavle Mijović, Odgoj između vjerskog i sekularnog: komparativni pristup

Ana Benačić, Financiranje Katoličke crkve u Hrvatskoj
Sulejman Bosto, Sekularnost, sekularizam, religija?
Tarik Haverić, Vrijednosti i sistem
Irina Terzić, Diskriminacija religijskih manjina u Bosni i Hercegovini
Nedim Begović, Ustavni okvir i Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH: Normativna projekcija bosanskohercegovačkog sekularizma
Dino Abazović, Sekularizacijska debata i Bosna i Hercegovina: Agenda za istraživanje
Jasmin Muratagić, Vjerske slobode u praksi Ustavnog suda BiH – konkretizacija modela sekularnog uređenja Bosne i Hercegovine
Intervju sa dr. fra Dragom Bojićem, Previše religije malo vjere

PRAVNA NAČELA U PRAVNOJ TEORIJI I SUDSKOM ODLUČIVANJU

Jasminka Hasanbegović, Skica o pravno-praktičkom značaju i beznačajnosti pravnih principa za pravosuđe s osvrtom na stanje u Srbiji
Jadranko Jug, Primjena pravnih načela u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Andrej Abramović, Općeprihvaćena načela kao kriterij za tumačenje pravne norme
Edin Šarčević, Integralni i sumativni pristup pravnim principima. Pravni principi u ustavnom pravu – metodološki problem?
Vladan Petrov i Savo Manojlović, Ustavna načela u praksi Ustavnog suda Srbije

STRUČNA RASPRAVA O JAVNOPRAVNOJ ZAŠTITI PACIJENATA

Đula Rušinović Sunara, Položaj pacijenata u Republici Hrvatskoj: legislativa i praksa
Hajrija Mujović-Zornić, Pozicija pacijenata u Republici Srbiji: javnopravni mehanizmi i njihova zaštita
Zilha Ademaj, Finansiranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 
Ervin Mujkić, Ostvarivanje prava pacijenata u Bosni i Hercegovini
Dženeta Hadžić, Javnopravna zaštita pacijenata u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine
Sabina Sarajlija, Krivičnopravni aspekti odgovornosti liječnika zbog nesavjesnog liječenja i zaštite pacijenata
Jasmin Hasić, Privatizacija zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini – mogućnosti i pravci potencijalnih reformskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj
Mirha Karahodžić, Javnopravna zaštita pacijenata u Austriji – institut zastupnika za prava pacijenata (Patientenanwaltschaft)

SMJEŠTAJ PACIJENATA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA U USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Ervin Mujkić, Komisija za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH – nadležnosti i praksa
Adisa Mehić i Snježana Bodnaruk, Usklađenost propisa o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH sa međunarodnim dokumentima
Adisa Mehić i Suvada Sofić, Zakonitost smještaja osoba sa duševnim smetnjama u ustanove socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

STRUČNA RASPRAVA REFORMA JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

Nurko Pobrić, Primjena principa Evropskog upravnog prostora – uslov za prijem u Evropsku uniju
Boro Bovan, Reforma javne uprave i harmonizacija odredbi Zakona o opštem upravnom postupku i drugih propisa u upravnom postupanju
Enver Išerić, Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini - ciljevi i ostvarenja
Sead Maslo, Pravni položaj javnih službenika u BiH de lege lata i de lege ferenda

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE U PRAVNOM SISTEMU BIH

Zaključci simpozija o VSTV
Šefik Džaferović, Deset godina uspostave Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (govor)
Valentin Inzko, VSTV brani prava građana BiH (govor)
Nurko Pobrić, Mogućnost zaštite prava u postupku imenovanja sudija i tužilaca
Dražen Jakovina, Državno sudbeno vijeće u pravnom sustavu Republike Hrvatske
Branko Perić, Tenzije između pravosuđa i politike: Da li najavljene izmjene Zakona o VSTV rješavaju probleme?
Azra Kuči, Izbor i imenovanje sudija i tužitelja u Saveznoj Republici Njemačkoj
Milan Škulić, Uloga Državnog veća tužilaca u pravnom sistemu Srbije
Sana Čengić, Revizija Zakona o VSTV- u
Ranka Račić, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - de lege lata i de lege ferenda
Mirha Karahodžić, Izbor sudija i tužilaca u Austriji 
Nacrt Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH
Prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH
Obrazloženje prijedloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za izmjene Zakona o VSTV-u BiH
Relevantni međunarodni instrumenti koji su uzeti u obzir u procesu revizije Zakona o VSTV BiH
Zaključci Mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

IZBOR SUDIJA U REPUBLICI SRBIJI I DRŽAVAMA REGIONA - NORMA, PRAKSA, PREDLOZI ZA PROMENU

Prikaz knjige Ko bira sudije ustavnog suda?
Irena Pejić, Institucionalne garancije nezavisnog sudstva: Visoki savet sudstva
Ljiljana Blagojević, Visoki savet sudstva kao garant nezavisnosti pravosuđa u svetlosti Nacionalne strategije za reformu pravosuđa
Vladan Petrov, Izbor sudija uporedno i u Republici Srbiji – predlozi za promenu Ustava
Boris Ljubanović, Sudačka neovisnost u Republici Hrvatskoj
Darko Simović, Institucionalna jemstva sudijske (ne)zavisnosti u Republici Srbiji
Marko Stanković, Sudska vlast u Ustavu Srbije od 2006 – kritički pogled

ULOGA I PERSPEKTIVE NOTARSKE SLUŽBE U BIH

Zaključci konferencije Uloga i perspektive notarske službe u BiH
Meliha Povlakić, Odgovornost notara za prouzrokovanu štetu u obavljanju notarske službe
Merdžana Škaljić, Uloga i značaj latinskog tipa notarijata u oblasti stvarnih prava u Bosni i Hercegovini 
Rankica Benc, Dostignuća notarijata u Hrvatskoj (rasterećenje sudova u ostavinskim, registarskim i ovršnim postupcima)
Slavica Čurić, Notarski obrađena isprava u parničnom postupku (sudska praksa i rasterećenje sudova)
Irena Mojović, Nova pravna rješenja o registraciji poslovnih subjekata – uloga notara

NAUČNI SKUP I REGIONALNA KONFERENCIJA O IZBORU SUDACA USTAVNIH SUDOVA

Darko Simović, Slabosti institucionalnih garantija nezavisnosti Ustavnog suda Srbije
Manfred Dauster, Die Berufung der Richter des Bundesverfassungsgerichts in ih Amt
Blaže Krčinski, Izbor sudije Ustavnog suda u Republici Makedoniji
Savo Manojlović, Izbor i položaj sudija Ustavnog suda u Republici Srbiji
Aleksandra Martinović, Mišljenje suda - faza u postupku imenovanja sudija ustavnih sudova
Amra Ohranović, Izbor sudija Ustavnog suda BiH
Branko Perić, Izbor sudija ustavnih sudova u BiH - kontroverze i moguća rješenja
Nurko Pobrić, Izbor i razrješenje sudija Ustavnog suda BiH
Marko Rajčević, Izbor i mandat sudija Ustavnog suda Republike Srpske
Kasim Trnka, Nužnost revizije ustavnih rješenja o izboru sudija ustavnih sudova u BiH
Teodor Antić, Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Miodrag N. Simović, O jemstvima nezavisnosti ustavnih sudova
Samir Zuparević, Sloboda interpretacije ustavom propisanih uvjeta za izbor sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Vladan Petrov, Zašto sudija ustavnog suda (ne)mora biti istaknuti pravnik? – analiza pojma „istaknuti pravnik“ u Ustavu Srbije od 2006.

SOCIJALNA ZAŠTITA U BIH I OKRUŽENJU

Aida Hunček-Pita, Socijalna zaštita na državnom nivou: pravni osnov i potreba dopune (BiH)
Vlado Puljiz, Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj: aktualno stanje i perspektive
Vukašin Nišavić, Socijalna zaštita u Republici Srbiji: Prednosti i mane novog zakona o socijalnoj zaštiti
Nikolina Obradović, Financiranje i efikasnost sustava socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini
Dragan Popović, Proces socijalnog uključivanja u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija
Nikolina Obradović, Ostvarivanje socijalnih prava u BiH: nejednakost građana
Nikolina Obradović, Ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u BiH: (ne)jednakost građana

JEDAN VRHOVNI SUD ZA BIH

FCJP, Knjiga: Jedan vrhovni sud za BiH?
Manfred Dauster, Vrhovni sud za Bosnu i Hercegovinu: razmišljanja o njegovoj neophodnosti
Maja Sahadžić, Uspostavljanje Vrhovnog suda BiH. Aktualna pravna misao o teoretskoj nedosljednosti u praksi
Vesna Rakić-Vodinelić, Da li je Bosni i Hercegovini potreban jedan vrhovni sud?
Ljubomir Ožegović, Treba li BiH jedan vrhovni sud?
Sevima Sali-Terzić, Vrhovni sud Bosne i Hercegovine: odgovor na problem ili još jedan projekat u kontinuiranim reformama pravosuđa
Zlatan Meškić, Osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji
Goran Marković, Treba li Bosni i Hercegovini jedan vrhovni sud: prilog raspravi
Nurko Pobrić, Treba li Bosni i Hercegovini vrhovni sud?
Branko Perić, Vrhovni sud BiH – između politike i prava
Meddžida Kreso, Bosna i Hercegovina treba jedan vrhovni sud

STRUKTURALNI DIJALOG

Kristina Čuturić, Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH: pregled
Adrijana Hanušić, Mišljenje Venecijanske komisije o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH - prikaz
Dodatak analizi prevod Mišljenja Venecijanske komisije o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH
Adi Džamalija, Povlačenje odluke republičkog referenduma o radu suda i tužilaštva BiH i početak pregovora sa EU
Amela Kadrić, Strukturalni dijalog za reformu pravosuđa
Adi Džamalija, O strukturalnom dijalogu u godišnjem izvještaju Evropske komisije

JAVNOPRAVNE TEME

Anida Ključanin, Pregled najvažnijih javnopravnih događaja u 2012. godini
Adi Džamalija, Analiza prijedloga povodom presude Sejdić-Finci
Amela Kadrić, Nedostaci i dobre strane izvještaja Međunarodne krizne grupe pod nazivom: „Šta želi Republika Srpska?“
Amela Kadrić, O Izvještaju Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini
FCJP, Entitetski referendum o predmetima iz državne nadležnosti i formiranje vlasti u Federaciji BiH
Go to top