Ovdje možete preuzeti broj 12 časopisa Sveske za javno pravo

Ustavna kriza u BiH obuhvata najmanje tri aspekta: političku krizu, krizu procesa integracija u EU i ustavnu krizu. Nije moguće ustanoviti koji od njih dominira. U ovom broju na samom početku objavljujemo dvije analize koje najbolje ilustriraju unutrašnju povezanost sva tri aspekta. One nas uvode u Sporazum o dogovoru i principima sudjelovanja u vlasti političkih stranaka HDZ BiH, HDZ 1990, SNSD, SDS, SBB i SDP BiH od 20. novembra 2012. godine, kao i u sporazum SNSD i SDP BiH o programskoj/projektnoj saradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Bosni i Hercegovini 2012-2014. godine. Na osnovu njega je u zakonodavnu proceduru upućen set zakona koji reguliraju najbitnije poluge javnopravnog uređenja BiH: zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, centralnu banku, vanjskotrgovinsku komoru BiH, državnu službu, izborno pravo BiH, sukob interesa u institucijama vlasti BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i javne nabavke. U parlamentarnu proceduru su u trenutku zaključenja ovog broja ušli zakoni koji reguliraju izborni sistem i sukobe interesa. Naše analize ukazuju na jednoznačne slabosti predloženih izmjena. Vijeće ministara BiH je, međutim, u potpunosti ignorisalo sve primjedbe, kako pravne ekspertize tako i primjedbe NGO-sektora i međunarodne zajednice. Predložena rješenja regulirana područja dovode u daleko niži pravni standard od postojećeg. Nije li ovakva praksa tipična za bosanskohercegovačko zakonodavstvo: ignorisanje pravnih standarda i iznalaženje rješenja koja pogoduju političkim partijama na vlasti? Ne leže li upravo u tom fenomenu stvarni razlozi ustavne krize u BiH?

Pažnju čitaoca skrećemo na tri zanimljive teme iz BiH. Jedna se odnosi na problem specifičnosti u imenovanju upravnih odbora u Tuzlanskom kantonu i na pitanje zakonitosti “privremenih upravnih odbora”. Druga na obrazovanje pravnika u području ustavnog prava. Dakle, jedne pravne discipline koja u hijerarhiji pravničkog obrazovanja stoji na visokom mjestu, ali u pravnom sistemu BiH ne uživa ni akademski ni stručni ugled. Treća tema odnosi se na problem uređivanja vojne discipline u OS BiH. Analizama problema troškova upravnog spora u Hrvatskoj, zatim, sistema zatvorskih kazni u Srbiji i srbijanskom tipu sekularizma, zaokružujemo regionalne teme. A radom Bode Webera podsjećamo još jednom na historijske premise krize bosanskohercegovačkog ustava.

Sveske za javno pravo idu dalje, našim čitaocima želim ugodnu lektiru.

Go to top