Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Šlakunudum ius u Bosni i Hercegovini

Četiri presude ESLJP (Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Šlaku) su obavezale državu BiH na usklađivanje svog pravnog sistema sa konvencijskim standardima tako što će ukloniti ustavne zapreke za uspostavljanje izbornog sistema bez etničke diskriminacije. Saradnik FCJP, Harun Išerić, do u detalje rekonstruira specifičnosti postupka izvršenja presuda ESLJP, opisuje formalne korake koje je preuzela javna vlast u BiH i podsjeća na vaninstitucionalne političke poduhvate usmjerene na izmjenu važećeg ustavnog rješenja. Autor pokazuje da su Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara uspostavili birokratizirani oblik izbjegavanja da se pokrenu konkretne aktivnosti. To je vaninstitucionalne političke dogovore dovelo u funkciju ustavotvornog tijela. U analizi se pokazuje da se ni u sljedećem legislativnom periodu ne treba očekivati institucionalna reakcija na ove presude i predlaže se korištenje diplomatskih pritisaka, kolektivne akcije unutar Vijeća Evrope i podršku međunarodne zajednice. Rad se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 15. 05. 2019)

Go to top