Informacija za medije

05. 04. 2020.

U okviru djelatnosti Centra za javno pravo pripremljene su ekspertize zakonske regulacije sukoba interesa u Bosni i Hercegovini. Autori ekspertiza su dr. Damir Arnaut (poslanik u Predstavničkom domu PS BiH i jedan od inicijatora posljednjih zakonskih promjena) i Majda Uzelac (tajnica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Republici Hrvatskoj).

Ekspertize pokazuju da su višegodišnji zastoji u utvrđivanju novog zakonskog okvira za reguliranje sukoba interesa u BiH prouzrokovali politički funkcioneri i narodni poslanici zbog toga što bi njihovo djelovanje, finansijski i drugi interesi, došli pod kontrolne ingerencije jednog tijela, nezavisnog od političkog utjecaja. Trenutno zakonsko rješenje je nezadovoljavajuće i prije da je u funkciji zaštite otvorenog ili prikrivenog sukoba interesa nego u njihovom sprečavanju. Od stupanja na snagu prvog zakona kojim je u BiH regulirano pitanje sukoba interesa (2002. godine) uslijedile su izmjene (2004. i 2013. godine) koje su u suštinskom smislu preinačile ključne zakonske odredbe, tako da BiH više nema efikasan mehanizam zaštite protiv sukoba interesa. Iniciranje novog zakona (2017. godine) je nakon odugovlačenja zakonske procedure ostalo bez konkretnog rezultata u prethodnom parlamentarnom sazivu. Novi parlamentarni saziv je u januaru 2020. godine razmatrao prijedlog izmjena postojećeg zakona i odbio ga je uz zaduženje Ministarstva pravde da u roku od 90 dana izradi novi prijedlog zakona. Ovim je novi zakon smješten u proceduru za koju je potpuno neizvjesno kada će biti provedena i okončana.

Autori ekspertiza predlažu da se iskoriste prednosti hrvatskoga modela i da se ocjena o postojanju sukoba interesa povjeri posebnom tijelu koje bi imalo zadatak da upravlja situacijama u kojima nosioci javnih fukcija mogu doći u koliziju sa privatnim interesima. To bi tijelo, nadalje, trebalo doprinijeti jačanju transparentnog, vjerodostojnog i odgovornog postupanja nosilaca javnih funkcija kao i prepoznavanju situacija stvarnog sukoba interesa i njihovom sankcioniranju. Kako je osnovni smisao svake izmjene, dopune i promjene postojećeg zakona unapređenje postojećih instituta, te nadogradnja i uvođenje novih instituta koji bi predstavljali dodatni iskorak u odnosu na postojeći zakonodavni okvir kao i pozitivan pomak u izgradnji efikasnog sistema, u ekspertizama se uspoređuje hrvatski i bosanski model i predlaže se uspostavljanje neovisnog tijela za kontrolu sukoba interesa u BiH. Formiranje posebne komisije čiji članovi ne smiju biti nosioci javnih funkcija je osnovna preporuka. Zatim, zahtijeva se uspostavljanje posebnog mehanizma za izbor članova komisije koji će osigurati nezavisnost i političku neuvezanost njenih članova sa partijskim strukturama u BiH. Dalje se predlaže da javni funkcioneri i njihovi bliski srodnici budu obavezani na dostavljanje godišnjih finansijskih izvještaja čije bi činjenično stanje komisija provjeravala i izricala sankcije u slučaju nepodudarnosti izvještaja sa stvarnim stanjem. Sadašnji zakon predviđa dostavu finansijskih izvještaja, ali ne utvrđuje neovisno tjelo koje ima ovlaštenje da provjerava njihovu istinitost.

Ekspertize CJP nude uvide u stvarne probleme sukoba interesa i nužnost izmjene postojećeg zakonskog okvira. One se mogu prezeti na linku FCJP-a http://www.fcjp.ba/index.php/projekti.

Za FCJP

prof. dr. Edin Šarčević

Go to top