Pravna priroda i političke refleksije bosansko-hercegovačkog federalizma

Analizu pravne prirode bosanskohercegovačkog federalizma Lejla Balić bazira na dinamičnom pristupu koji podrazumijeva da nijedan federalni oblik nije savršen i završen, odnosno, da se ne može posmatrati kao statički model određen trajnom podjelom nadležnosti između različitih nivoa vlasti. Ona bosanskohercegovački model federalizma uzima kao primjer netipične dinamike. Budući da se radi o devolutivnom nastanku federalizma, teza je da federalizam ulazi u zreliju dinamiku koja se vidi kao proces jačanja državnih institucija, ne samo u širenju nadležnosti već i u uspostavljanju novih pravosudnih i upravnih institucija na nivou države. Izvorno je devolucija bila proces vođen suprotno Ustavu Republike BiH, dakle nije imala nikakvo pravno utemeljenje. Federalizacija u smjeru jačanja institucija BiH vodi se shodno ustavnim odredbama i mandatu Visokog predstavnika, te je pod stalnim nadzorom Ustavnog suda. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 08. 10. 2019)

Go to top