Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku (1997–2018)

Sa pregledom prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u predmetima protiv Hrvatske FCJP ukazuje na sličnosti između nacionalnih zakonodavstava u regiji, posebno u pogledu osnovnih pravnih načela na kojima počivaju. Budući da se značajan broj presuda odnosi na način primjene relevantnog domaćeg prava pred nacionalnim sudovima, vjerujemo da dosadašnja iskustva Hrvatske pred ESLJP mogu biti korisna za cijelu regiju. Ona, između ostalog, mogu osigurati i da se sudska praksa bosanskohercegovačkih sudova razvija u skladu s konvencijskim načelima, ali i da se spriječe slične povrede konvencijskog prava. Pregled se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 13. 11. 2018)

Go to top