Zakon o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini - de lege lata i de lege ferenda

Predmet analize Samira Sabljice je pravni osnov sistema državne pomoći u BiH. Njenu okosnicu čini Zakon o sistemu državne pomoći u BiH. Autor pokazuje da je ovaj zakon samo značajan korak za približavanje BiH Evropskoj uniji i ukazuje na nejasnoće i pravne praznine koje je potrebno ukloniti njegovim izmjenama. To se odnosi na pojedine kategorije i institute državne pomoći koji nisu na odgovarajući način preuzete iz pravne stečevine EU. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 10. 10. 2018)

Go to top