Troškovi upravnog spora

Troškove upravnog spora sudovi u BiH ili zaobilaze ili rješavaju prema krajnje neujednačenim kriterijima. Problem je izuzetno važan i višeslojan. U analizi Predraga Krsmanovića se tipiziraju troškovi u upravnim sporovima i razmatra se problem njihove nadoknade pred bosanskohercegovačkim sudovima. Autor prikazuje rješenja iz regije i zaključuje da je praksa Vrhovnog suda F BiH po više osnova pravno problematična. Riječ je o slučajevima u kojima se upravni akt ukida i predmet vraća organu koji ga je donio. Sudovi u tom slučaju slijede mišljenje Vrhovnog suda F BiH i odbijaju dosuditi troškove spora stranci koja je u sporu postigla svoj cilj: poništenje ili ukidanje upravnog akta. Prema stajalištu Vrhovnog suda F BiH troškovi spora se ne priznaju stranci koja je uspjela u postupku zbog toga što će se o njima odlučiti upravnim aktom koji će se tek donijeti na osnovu presude. Prema ovom stajalištu sudovi, presudom kojom se spor okončava, ne treba da odlučuju o troškovima upravnog spora, nego o njima treba odlučiti naknadno, tj. kada se konačno odluči o zahtjevu stranke u novom upravnom postupku. Ako dođe do novog upravnog spora, stranka treba da se obrati sudu sa zahtjevom za donošenje dopunskog rješenja o troškovima. Autor pokazuje da ovakvo stajalište nema uporište ni u doktrinalnim stavovima ni u zakonima i predlaže dopunu postojećeg zakona i izmjenu sudske prakse u F BiH. Postupak u upravnom sporu nije nastavak upravnog postupka (ili jedna od faza tog postupka), nego posebna vrsta sudskog postupka. U slučaju da sud udovolji zahtjevu iz tužbe za poništenje pobijanog upravnog akta i takav akt poništi, a predmet vrati upravnom organu na ponovno rješavanje (npr. zbog nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja), stranka je u cijelosti uspjela u konkretnom upravno-sudskom postupku. Zbog toga ona ima pravo da joj sud dosudi nadoknadu troškova koje je suprotna strana (dakle, upravni organ) izazvala i to bez obzira na konačan uspjeh u kasnijem, jednom ili više puta, ponovljenom upravnom postupku ili upravnom sporu. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 20. 08. 2018)

Go to top