Komentar Nacrta Kodeksa ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu

Fondacija Centar za javno pravo donosi drugi komentar Nacrta Kodeksa o ponašanju i odijevanju na Univerzitetu u Sarajevu. Ovaj put se kodeks analizira iz pravničke perspektive. Saradnik FCJP, Vladimir Mikić, osim nomotehničkih nedostataka ističe kao osnovni problem koliziju između Etičkog kodeksa UNSA i ovog Nacrta i to u pogledu zabrane diskriminacije na osnovu životnog stila ili tjelesnog izgleda. Komentar se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 23. 07. 2018)

Go to top