Aktualna reforma penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine: šta donosi novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju?

Stupanjem na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH okončan je dugogodišnji proces reforme ove oblasti i uvedene su značajne promjene u odnosu na raniji sistem. Čini se, međutim, da su pojedine odredbe u suprotnosti evropskim i regionalnim trendovima, međunarodnim konvencijama, a time i sa odredbama Ustava FBiH. Uskraćivanje vanbračnom partneru mogućnosti ostvarivanja prava na porodičnu penziju, očigledan je primjer diskriminacije u Zakonu o PIO FBiH. Također, način na koji je formulisana odredba člana 116 predstavlja povredu Ustavom FBiH zagarantovanog prava svakog pojedinca na imovinu i može predstavljati osnov za pokretanje postupka za ocjenu njene ustavnosti. O detaljima u analizi FCJP koja se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 13. 07. 2018)

Go to top