Stručna rasprava "Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH"

Fondacija Centar za javno pravo u saradnji sa Pravnim fakultetom u Sarajevu organizira stručno savjetovanje o vrednovanju rada sudija i tužilaca u BiH. Riječ je o drugom savjetovanju kojim se nastavlja rasprava o ovoj temi u Srbiji novembra 2016. godine (Visoki savet sudstva Srbije). Razmotriće se postojeći BiH-model u vezi sa slovenačkim rješenjima i iznijeće se zapažanja i preporuke koje se odnose na ocjenjivanje rada sudija i tužilaca. Posebna pažnja biti će posvećena identifikaciji slabosti u postojećim sistemima. Navedena pitanja su od centralnog značaja za nosioce pravosudnih funkcija jer se uspostavljanjem uravnoteženog sistema vrednovanja fokus pomjera sa dnevnopolitičkih ocjena na stručne kriterije. Uravnoteženi sistem podrazumijeva optimiranje odnosa između broja i težine obrađenih predmeta (kvantieta i kvaliteta) i osigurava napredovanje u karijeri koje favorizira stručnost svakog sudije. Saznajte više...

(objavljeno 06. 05. 2018)

Go to top