Uspostavljeni sistem vrednovanja rada tužilaca u Bosni i Hercegovini i njegove posljedice

Tužilac Tužilaštva BiH, Džermin Pašić, u analizi koja se može preuzeti ovdje, utvrđuje da se uspostavljeni sistem vrednovanja rada tužilaca mora izmijeniti. Njegova je teza da se u formiranju novog modela treba uzeti u obzir promijenjena uloga tužioca u aktuelnom krivičnopravnom sistemu BiH. U tom smislu individualno vrednovanje tužilačkog rada mora biti zasnovano na objektivnim kriterijima koji sveobuhvatno odgovaraju procesnoj ulozi tužioca. U radu se zastupa stav da je nužno isključiti bilo kakvu zavisnost od faktora na koje tužilac ne može utjecati i da se primat mora staviti na osiguranje efikasnosti u radu tužilaca i tužilaštava.

(objavljeno 06. 05. 2018)

Go to top