Kritičko razmatranje Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije (stranputice u tumačenju međunarodnih dokumenata)

Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije prema mišljenju predsednika Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i zamenika predsednika Državnog veća tužilaca, Gorana Ilića, najvećim dijelom ne odražava ideju o depolitizaciji javnog tužilaštva. U analizi koju donosimo autor obrazlaže da Radni tekst ustavnih amandmana Ministarstva pravde upravo osigurava politički utjecaj na tužilaštvo. Težište kritike je na prijedlogu sastava Visokog saveta javnog tužilaštva, na pozicioniranju institucije za obuku u pravosuđu i na ovlaštenjima Vrhovnog tužioca. Autor zastupa tezu da u Radnom tekstu amandmana dominira ideja da je tužilaštvo zastupnik vlasti i sredstvo u rukama političke većine, a ne zastupnik pravde i javnog interesa. Javna rasprava o amandmanima je okončana 08. marta 2018. godine istekom roka za dostavu pismenih primjedbi, slijedi pribavljanje mišljenja Venecijanske komisije. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 20. 03. 2018)

Go to top