Zapažanja o Radnom tekstu amandmana na Ustav Republike Srbije sa obrazloženjima (referencama Venecijanske komisije) u delu koji se odnosi na sudstvo

Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije je Ministarstvo pravde kao vlastiti prijedlog stavilo na javnu raspravu do 08. marta 2018. godine. Fondacija Centar za javno pravo sa analizom predsednice Društva sudija Srbije, Dragane Boljević, skreće pažnju na niz nedosljednosti u proceduri i na konkretne manjkavosti u sadržaju predloženih amandmana. U analizi se kritički propituju teze koje je Ministarstvo pravde ustanovilo kao polazište amandmanskih promjena i pokazuje se da je glavni motiv promjena uspostavljanje političke kontrole nad pravosuđem koje se prema procjeni aktuelnog Ministarstva pravde otuđilo u nekontrolabilnu i nezavisnu vlast. Autorica obrazlaže da se predloženim amandmanima umanjuju postojeće garancije nezavisnosti sudova i da se dostignuti nivo samostalnosti sudova snižava potčinjavanjem Visokog saveta sudstva pod kontrolu parlamentarne većine. Nezavisnost se dalje ograničava izmještanjem stvarne odluke o izboru sudija u Pravosudnu akademiju iako ona nije politički neovisan organ, zatim nejasnom definicijom inkompatibilnosti sudske funkcije sa drugim funkcijama, kao i uvođenjem pravila precedentnog prava u sistem sudovanja. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 20. 03. 2018)

Go to top