Mere bezbednosti medicinskog karaktera prema neuračunljivim licima u sistemu krivičnih sankcija - nedostaci u srpskom zakonodavstvu i moguća alternativa

U srpskom zakonodavstvu mjere bezbjednosti spadaju u krivične sankcije i zauzimaju u postojećem sistemu jako uporište. Autorica rada iz najave Anđela Bogojević analizira mjere bezbjednosti prema neuračunljivim licima u sistemu krivičnih sankcija i predlaže da se one izdvoje iz krivičnog zakonodavstva, jer su u suprotnosti sa svrhom krivičnog prava i sa svrhom izricanja krivičnih sankcija. Ona utvrđuje da je srpsko zakonodavstvo daleko od regulisanja liječenja neuračunljivih lica u domenu socijalnih mjera i predlaže niz intervencija u odgovarajućim propisima.

Go to top