Krivično djelo nesavjestan rad u službi i načela zakonitosti i pravne sigurnosti

U analizi Branka Perića razmatraju se kontroverze koje prate krivično djelo nesavjesnog rada u službi. Autor prikazuje probleme koji se pojavljuju u praktičnoj primjeni i obrazlaže da su pojmovi iz zakonske definicije, koji konstituišu bitno obilježje krivičnog djela („očigledna nesavjesnost“) do te mjere neodređene da definicija djela predstavlja najgrublje kršenje načela lex certa i načela zakonitosti i pravne sigurnosti. Visok stepen neodređenosti krivične norme otvorio je prostor za proizvoljnu sudsku praksu, što je neminovno vodilo pravnoj nesigurnosti. Analiza pokazuje da primjer inkriminacije nesavjesnog rada u službi opterećuje postojeće krivično zakonodavstvo ideološkim naslagama sa kojim se sudska praksa ne uspijeva izboriti. Autor predlaže da se sistem krivičnog zakonodavstva, koji je uspostavljen prije više od pola vijeka, očisti od inkriminacija koje su primarno imale za cilj zaštitu ideološke države i njene (državne) svojine. Analizu možete preuzeti ovdje.

Go to top