Vrednovanje rada sudija u Republici Sloveniji

U Republici Sloveniji se za vrednovanje rada sudija od 2016. godine koristi formalni sistem: napušten je princip prema kojem se dugi niz godina provjeravalo da li je sudija u toku godine riješio propisan broj predmeta. U novi sistem su ugrađene preporuke međunarodnih institucija, prije svega Mišljenje br. 17 (2014) Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE). U prošloj godini je ostvaren određen napredak u vrednovanju jer su ukinute „orijentacione norme“, a već ranije je napušten princip prema kojem je određeni dio plate bio vezan za uspješnost rada koja se u pretežnom djelu mjerila brojem riješenih predmeta. Procijenjeno je da je sistem ocjene uspješnosti rada predstavljao ozbiljnu prijetnju principima nezavisnosti sudske funkcije. O slovenačkom sistemu u radu Marjana Pogačnika.

Go to top