Uredba Europske Unije 883/2004 i ugovori o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije

Razdoblja mirovinskog staža, navršena u Hrvatskoj, Sloveniji, drugim državama nastalim iza SFR Jugoslavije kao i u ostalim državama članicama EU predstavljaju danas očekivana prava iz socijalnog osiguranja za sve osobe koje su se iz Jugoslavije zapošljavale i radile u državama koje su danas članice EU. Od presudne važnosti je, da im se pri odlasku u mirovinu ili u drugim situacijama uračunaju sva razdoblja osiguranja koja su navršile u svim državama njihova rada i da im se prizna pravo na davanje prema zakonodavstvu države u kojoj su radili i bili osigurani. Sustav ostvarivanja ovih prava za osobe koje su radile i bile podvrgnute zakonodavstvima dvije ili više država članica EU uspostavljen je Uredbom o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i u funkciji je ostvarivanja i osiguranja slobode kretanja osoba u EU (883/2004 od 2. travnja 2004). U radu suradnika CJP, Mihovila Rismondo, ispituju se pravne mogućnosti za realiziranje prava navedenih osoba u novonastalim uvjetima primjenom Uredbe 883/2004 i ugovora o socijalnom osiguranju, koji su ostali na snazi i dalje su u primjeni.

Go to top