Primjena pravnih shvaćanja Europskog suda za ljudska prava o pravu na mirno uživanje vlasništva u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola

U području upravnog prava na imovinska prava i interese subjekata može se utjecati aktima prostornog uređenja. Samim donošenjem prostornih planova i određivanjem može li se na nekom zemljištu graditi, a zatim i aktima provedbe prostornih planova se direktno ili indirektno odlučuje i o imovinskim pravima fizičkih i pravnih lica. U radu Antuna Žagara iznose se pravna shvaćanja o pitanju zaštite imovinskih prava stranaka u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola radi gradnje zahvata od javnog interesa. Problem se obrađuje s obzirom na praksu Evropskog suda za ljudska prava iz predmeta zaštite prava na mirno uživanje vlasništva (odnosno iz postupaka izvlaštenja), kao i s obzirom na praksu Upravnog suda u Rijeci. Rad možete preuzeti ovdje.

Go to top