Tradicionalna sopstvena sredstva EU – ocena spremnosti Srbije za primenu regulative EU

Za Republiku Srbiju proces pregovaranja o pristupu EU je organizovan u 35 pregovaračkih poglavlja pravnih tekovina EU. Posebno je značajno Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe. Ono pokriva pravila o  finansijskim resursima koji su neophodni za finansiranje budžeta EU. Dio ovih resursa se zasniva na tradicionalnim sopstvenim sredstvima. U radu Milice Adamović se predstavlja sistem tradicionalnih sopstvenih sredstava, zatim relevantan pravni okvir EU koji se odnosi na navedena sredstva, kao i ocjenjuje se spremnost Srbije za primenu EU regulative u trenutnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top