Međunarodna i privremena zaštita (azil i supsidijarna zaštita) u Republici Hrvatskoj

Saradnica FCJP, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu, Tamara Bogdanović razmatra pitanje opravdanosti specijalizacije sudaca za pitanje azila i pitanje značaja sudske prakse upravnih sudova za primjenu standarda pravne zaštite u postupku dodjele azila. U radu se zaključuje da specijalizacija u azilnim predmetima na Upravnom sudu u Zagrebu za sada nije provedena i da se ne može utvrditi da li je općenito provodiva. Razlog je moguće povećanje broja azilskih predmeta. Autorica je mišljenja da se vidi doprinos upravno-sudske prakse u uspostavljanju standarda pravne zaštite koji su u skladu sa judikatima viših hrvatskih sudova i standardima EU. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top