Specijalizacija sudija Upravnog suda u materiji azila – uvođenje specijalizovanih veća kao faktor unapređenja efikasnosti?

Dosadašnja praksa Upravnog suda Srbije u materiji azila umnogome je zavisila od načina na koji su relevantni propisi i pojedini instituti tumačeni, od upotrebljenih formulacija, minucioznosti obrazloženja i sveobuhvatnog kvaliteta sudskih odluka. Zbog toga razvoju sistema azila u Srbiji doprinosi novija sudska praksa u kojoj se odustalo od dugogodišnjeg potvrđivanja uglavnom loše prakse nadležnih upravnih organa. Potencijal koji odluke Upravnog suda imaju u ovoj materiji nedovoljno je iskorišten. Bojana Todorović, u radu koji se može preuzeti ovdje, pokazuje da je neophodno uvesti specijalizaciju sudija u materiji azila. Tako bi se iskoristila ova praksa i uveo bi se neophodan nivo ekspertskog znanja u oblasti prava koja je veoma složena, promjenljiva i iziskuje konstantno usavršavanje i praćenje izvještaja međunarodnih organizacija, kao i kretanja sudske prakse ESLjP-a i ESP-a.

Go to top