Upravnosudski nadzor zakonitosti općih akata u Hrvatskoj – potreba širenja aktivne legitimacije

Aktivna legitimacija podrazumijeva utvrđivanje veze između opšteg akta i pojedinačne odluke koja ga konkretizira sa pravima i interesima pogođene osobe. Saradnik FCJP-a, Alen Rajko, u radu koji se može preuzeti ovdje, obrađuje ovaj problem s obzirom na pravnosudski nadzor zakonitosti općih akata u Hrvatskoj. Sistem je uspostavljen početkom 2012. godine, ali se u pogledu proceduralnih pretpostavki uočavaju značajna ograničenja dometa zaštite prava građana i pravnih osoba putem upravnosudskog nadzora zakonitosti opštih akata. Autor predlaže model djelomičnog širenja aktivne legitimacije za pokretanje postupka ocjene zakonitosti opštih akata u Hrvatskoj i noveliranje relevantnih odredbi hrvatskog ZUS-a.

Go to top