Nasilje u porodici - strateški pravci djelovanja u Bosni i Hercegovini

Nasilje u porodici je fenomen koji se može razumijevati samo iz društvenog konteksta. Zakoni koji regulišu ovu oblast najčešće su represivni i u tom smislu ne mogu dugoročno pokazati značajnije rezultate. Pojava nasilja u porodici se u BiH tretira kao javni problem - ono predstavlja krivično djelo i oblik je društvenog ponašanja na koje država pokušava sveobuhvatno da djeluje. U radu Zlatana Hrnčića zastupa se teza da je neophodno usaglašavanje normativnih rješenja i njihove primjene i da taj proces mora pratiti sveobuhvatna edukacija kako počinioca, tako profesionalaca i porodica. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top