Rješavanje sporova pred hrvatskim regulatornim tijelom u elektroničkim komunikacijama

Zakon o elektroničkim komunikacijama je najvažniji zakon koji uređuje tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj. On uređuje rješavanje sporova i određeno je da se svi sporovi moraju rješavati pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti. U radu Marka Turudića, koji se može preuzeti ovdje, uspoređuje se hrvatski model sa regulatornim okvirom za elektroničke komunikacije Evropske unije i provjerava se da li su evropske odredbe na najoptimalniji način primijenjene u hrvatskoj praksi. Autor je mišljenja da je hrvatski model u potpunosti usklađen sa EU-okvirom, ali predlaže izvjesne dopune.

Go to top