Stručna rasprava o statusu uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Radno zakonodavstvo u BiH obuhvata jedva pregledan skup propisa koji dijelom sistematski, dijelom punktualno reguliraju materiju upošljavanja i rada. U organima uprave i drugim državnim organima uposlenici pripadaju, nominalno i pravno, različitim kategorijama. Reformska Agenda za BiH je, između ostalog, predvidjela i reformu službeničkog i zaposleničkog sistema na svim nivoima BiH, kao i favoriziranje principa stručnosti. Ovim skupom želimo identificirati eventualne nedorečenosti u propisima i ukazati na neharmoniziranost zakona koji reguliraju radnopravni satus uposlenih u institucijama BiH. Također želimo identificirati otvorena pitanja u primjeni propisa i ponuditi rješenja. Poziv sa satnicom možete preuzeti ovdje.

Go to top