Poslovne tajne javnih poduzeća u hrvatskoj legislativi i pravnoj praksi

Poslovna tajna je područje dodira i uzajamnog preplitanja javnopravnih i privatnopravnih propisa. Ona u pravnoj praksi predstavlja ograničenje prava na pristup informacijama i obuhvata i javna preduzeća. U analizi stalnog saradnika CJP za Hrvatsku, Alena Rajka, prikazani su tipovi poslovnih tajnih, a zatim su sistematizirani relevantni propisi u nacionalnom i evropskom pravu. Centralna tema je analiza poslovne tajne u funkciji ograničavanja prava na pristup informacijama. U toj funkciji poslovna tajna donosi rizik zloupotrebe koji je značajan zbog transparentnosti javnog sektora i kontrolne funkcije prava na pristup informacijama. Autor obrazlaže da je regulacija poslovne tajne u Hrvatskoj dijelom zastarjela, a dijelom u fazi provizorija koji je uspostavljen 2007. godine. Nova zakonodavna regulacija ovog područja mora uspostaviti balans između poslovne i privatne tajnosti na jednoj, i javnopravnog normiranja i samoregulacije pogođenih partnera, na drugoj strani. Ujedno se mora povesti računa o primjeni ovog modela na ostvarivanje prava na pristup informacijama iz javnog sektora. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top