Primjena europskog prava u tumačenju domaćih propisa u razdoblju prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Ulaskom Republike Hrvatske u EU pravne stečevine Unije postale su obavezne za sve nivoe hrvatske vlasti (državna upravna tijela i sudove svih grana), jer one, po principu hijerarhije, uživaju primat nad nacionalnim pravom. Pitanje je, međutim, kakav su učinak imale pravne stečevine EU prije pristupa Hrvatske EU, naime, u fazi koja je uslijedila po potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica. Ovo je faza u kojoj se nalaze zemlje iz regije kojima hrvatsko iskustvo može i mora biti od višestruke koristi. U radu Darie Pugel, sutkinje Upravnog suda u Rijeci, ukazuje se na značaj evropske pravne stečevine u interpretaciji domaće pravne norme, posebno, značaj koji je stečevina imala za pravo tržišnog natjecanja. Iako pravo Unije u hrvatskom pravnom poretku općenito nije predstavljalo formalni izvor prava, ono je počev od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predstavljalo važnu smjernicu za interpretaciju nejasnih ili nedorečenih domaćih propisa, kao i podlogu za popunjavanje pravnih praznina u domaćoj normi kako bi ova bila usklađena sa smislom i duhom europske pravne stečevine. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top