Kritički osvrt na Zakon o azilu i njegovu primenu od strane upravnih i sudskih organa Republike Srbije

Analiza Zakona o azilu Republike Srbije, saradnice CJP Bojane Čučković, ima za predmet prvostepenu i drugostepenu praksu kao i praksu nadležnih organa u trećem stepenu, zajedno sa odlukama koje je, u vezi sa pravom na utočište, donio Ustavni sud Republike Srbije. U Srbiji je broj zahtjeva za dobijanje utočišta sa 275 iz 2009. godine porastao na 8.498 izraženih namjera u prvoj polovini 2014. godine. Ovaj broj upućuje na potrebu provjere adekvatnosti rješenja sadržanih u Zakonu o azilu. Pitanje je da li su institucionalna rješenja i proceduralni mehanizmi usklađeni sa narastajućim brojem zahtjeva. Autorica je mišljenja da je donošenje novog zakona uslovljeno u drugoj vrsti statistike i pogrešnom tumačenju i primjeni pojedinih propisa. Osnovni problem autorica ne vidi u lošim zakonskim rešenjima, nego u specifičnom tumačenju pojedinih odredaba koje je pustilo korjenje u praksi, kao i u nepoznavanju i neprimjenjivanju međunarodnog prava i međunarodnih standarda koji postoje u oblasti azila. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top